نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه و خاطره
صدای پا!
مادر شهید «کاظم امیدی» خاطره فرزندش از روزهای جبهه را چنین روایت می کند: ما را به یک جایی بردند که سنگر...
آرشیو