نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه و خاطره
به امام چه بگویم؟
شهید «احمد یوسفلی» در پاسخ به مادر که برای اعزام دوباره وی به جبهه بی تابی می کرد، گفت: مادر جان مگر...
آرشیو