نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

«جاودانه ها» کتاب زندگی 37 شهید نوجوان + دانلود نسخه الکترونیک

«جاودانه ها» کتاب زندگی 37 شهید نوجوان + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک زندگی 37 شهید نوجوان دفاع مقدس با عنوان «جاودانه ها» در نویدشاهد قرار گرفت.
«رسم بردباری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«رسم بردباری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر دهم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «رسم بردباری» در نوید شاهد قرار گرفت.
«آیین پاسداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«آیین پاسداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر نهم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «آیین پاسداری» در نوید شاهد قرار گرفت.
«کلمات بیداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«کلمات بیداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر هشتم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «کلمات بیداری» در نوید شاهد قرار گرفت.
«جلوه اسلام» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«جلوه اسلام» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر هفتم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «جلوه اسلام» در نوید شاهد قرار گرفت.
«رسم دوستی» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«رسم دوستی» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر ششم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «رسم دوستی» در نوید شاهد قرار گرفت.