نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

پوستر/ شهدای 26 تیر ماه استان زنجان

پوستر/ شهدای 26 تیر ماه استان زنجان

نوید شاهد - پوستر شهدای 26 تیرماه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید گلگون کفن استان زنجان منتشر می‌شود.
پوستر/ شهدای 25 تیرماه استان زنجان

پوستر/ شهدای 25 تیرماه استان زنجان

نوید شاهد - پوستر شهدای 25 تیرماه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید گلگون کفن استان زنجان منتشر می‌شود.
پوستر/ شهدای 24 تیر ماه استان زنجان

پوستر/ شهدای 24 تیر ماه استان زنجان

نوید شاهد - پوستر شهدای 24 تیرماه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید گلگون کفن استان زنجان منتشر می‌شود.
پوستر/ شهدای 23 تیر ماه استان زنجان

پوستر/ شهدای 23 تیر ماه استان زنجان

نوید شاهد - پوستر شهدای 23 تیرماه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید گلگون کفن استان زنجان منتشر می‌شود.
پوستر/ شهدای 22 تیرماه استان زنجان

پوستر/ شهدای 22 تیرماه استان زنجان

نوید شاهد - پوستر شهدای 22 تیرماه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید گلگون کفن استان زنجان منتشر می‌شود.
پوستر/ شهدای 21 تیرماه استان زنجان

پوستر/ شهدای 21 تیرماه استان زنجان

نوید شاهد - پوستر شهدای 21 تیرماه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید گلگون کفن استان زنجان منتشر می‌شود.