نتايج فرا تحليل و پيمايش نشان داده است كه از جمله عمده ترين موانع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه به ترتيب شامل عملكرد ضعيف برخي از مسئولين و مديران جامعه در خصوص ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و عدم گزينش افراد توانمند و با استعداد علمي و اخلاقي در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و سایر موارد می‌شود.
مقاله/ موانع و راهكارهاي راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه

به گزارش نوید شاهد از زنجان، در بخشی از مقاله " موانع و راهكارهاي راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه"

چكيده

فرهنگ ايثار و شهادت ارمغان با ارزشي است كه از رشادتهاي ايثارگران و جانفشاني شهدا به جاي مانده است. حفظ و ترويج اين فرهنگ نه تنهـا يـك وظيفـه دينـي محسـوب ميشود بلكه ضامن امنيت ملي نيز هست. نهادينـهسـازي فرهنـگ ايثـار و شـهادت موجـب پويايي جامعه و حراست از آرمانهاي انقلاب و ارزشهاي نظام جمهوري اسـلامي اسـت.

بـه منظـور تعيـين موانـع و راهكارهـاي تـرويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت در جامعـه، ابتـدا طرحهاي پژوهشي و مقالات نگاشته شده طي يك دوره سي ساله پس از پيـروزي انقـلاب اسلامي به روش فرا تحليـل بررسـي شـده اسـت و موانـع و راهكارهـاي مـذكور شناسـايي گرديدهاند و مبناي تهيه پرسشنامه قرار گرفته است.

آن گاه طي يـك مطالعـه پيمايشـي، از بين جامعه آماري خانواده شهدا و مردم عادي، يك نمونـه 200 نفـري (80 نفـر از خـانواده شهدا و 120 نفر از مردم عادي) انتخـاب شـده اسـت و بـا پاسـخ بـه پرسشـنامه هـا، موانـع و راهكارهـاي تـرويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت را رتبـهبنـدي نمـودهانـد. سـپس اطلاعـات پرسشنامه‌ها با استفاده از روشهاي آماري توصيف شده‌اند.

**نتايج فرا تحليل و پيمايش نشان داده است كه از جمله عمده ترين موانع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه به ترتيب عبارت اند از؛

1) عملكرد ضعيف برخي از مسئولين و مديران جامعه در خصوص ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

2) عدم گزينش افراد توانمند و با استعداد علمي و اخلاقي در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

3) عدم هماهنگي بين نهادهاي ترويج كننده فرهنگ ايثار و شهادت

**همچنين از جمله عمده ترين راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت به ترتيب عبارت اند از؛

1) بكارگيري فناوري مناسب مانند اينترنت و ماهواره براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

2) شفاف سازي و رفع ابهام ميان ارزشها و ضد ارزشها براي جوانان

3) استفاده هر چه بيشتر از جوانان جهت ترويج فرهنگ ايثار و شهادت


متن کامل مقاله موانع و راهكارهاي راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده